Ogólne warunki gwarancji na produkty ATS Forms oraz sposób składowania


1. ATS Forms, zwany dalej Dostawcą udziela Nabywcy gwarancji, że produkt jest wolny od wad materiału i wykonania.

2. Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę powodującą funkcjonowanie produktu niezgodne ze specyfikacją Producenta. Gwarancja obejmuje w szczególności: wytrzymałość mechaniczną wyrobów i odporność korozyjną powłoki cynku, powłoki Magnelis, powłoki elementów pokrytych farbą nanoszoną metodą proszkową i elementów wykonanych ze stali nierdzewnej. Gwarancją objęte są uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn leżących wyłącznie po stronie producenta jak np.: pękanie konstrukcji, pękanie spoin spawalniczych, łuszczenie się powłoki ochronnej, korodowanie elementów.

3. Za Nabywcę uważa się podmiot, który dokonał zakupu produktu bezpośrednio od Dostawcy.

4. Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad materiału i wykonania, na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, poprzez naprawę lub wymianę produktu na produkt wolny od wad. O sposobie usunięcia wady decyduje Dostawca. Dostawca nie pokrywa kosztów wymiany wadliwego produktu oraz innych kosztów związanych z wymianą.

5. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty sprzedaży. W uzasadnionych wypadkach okres gwarancji może zostać przedłużony na wniosek Nabywcy po szczegółowym uzgodnieniu z Dostawcą warunków przechowywania i eksploatacji produktów. Przedłużenie okresu gwarancji powinno zostać stwierdzone pismem pod rygorem nieważności.


Szczegółowe warunki gwarancji
1. Gwarancja jest ważna pod warunkiem korzystania z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem/ zastosowaniem, specyfikacją Dostawcy (znajduje się w katalogu produktów dostawcy), warunkami technicznymi i środowiskowymi.

2. Z tytułu gwarancji Nabywcy ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Producenta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek awarii Produktu. Jedynym zobowiązaniem Producenta według tej gwarancji, jest naprawa lub wymiana Produktu na wolny od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.

3. Producent odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.

4. Producent w szczególności zastrzega do ważności gwarancji konieczność spełnienia poniższych warunków:
a. Transport. Transport produktów powinien odbywać się suchymi, krytymi środkami transportu w taki sposób, aby ładunek był zabezpieczony przed przesuwaniem się, uszkodzeniem mechanicznym oraz wpływem warunków atmosferycznych. Jednostki ładunkowe należy umieszczać na środku transportowym ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed wzajemnym przesuwaniem. Spięcie ładunku pasami transportowymi należy wykonać w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementów.

b. Przechowywanie produktów ocynkowanych, ocynkowanych i lakierowanych. Elementy przed zamontowaniem powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych, wentylowanych, wolnych od aktywnych chemicznie par i gazów. Nie wolno dopuszczać do zamoczenia i zawilgocenia wyrobów. W przypadku zamoczenia elementów, niezwłocznie rozpakować zalane opakowania fabryczne, rozłożyć detale aż wyschną i ponownie złożyć do pomieszczenia, suchego i przewiewnego, chroniącego przed opadami atmosferycznymi. Produkty muszą być składowane na paletach, pojemnikach lub specjalnie przeznaczonych do tego celu podstawach (nie powinny leżeć bezpośrednio na betonie lub ziemi). Przechowywanie w niewłaściwych warunkach (zawilgoconych) może doprowadzić do kondensacji wilgoci pomiędzy powierzchnią elementów cynkowanych, lakierowanych. W przypadku zawilgocenia elementów cynkowanych może powstać tak zwana biała korozja (biało – szare plamy), która nie wpływa na jakość powłoki cynkowej i nie jest podstawą do reklamacji. Wyroby wykonane z blachy nierdzewnej/kwasoodpornej, lub lakierowane mogą być zabezpieczone folią, którą należy bezzwłocznie usunąć po otrzymaniu dostawy. Pozostawanie folii zabezpieczających na wyrobach lakierowanych na czas składowania przy wysokiej temperaturze otoczenia i dużym nasłonecznieniu , może prowadzić do reakcji chemicznych prowadzących do zespolenia folii z zapakowanymi elementami. W wyniku tej reakcji folia nie da się usunąć bez uszkodzenia powierzchni produktów. Na czas składowania i montażu produktów, należy zapewnić ochronę przed kontaktem powłok z wapnem, cementem i innymi alkalicznymi materiałami budowlanymi. Transport, składowanie i montaż wyrobów musi odbywać się w środowisku odpowiedniej dla zamawianych produktów kategorii agresywności korozyjnej w oparciu o normę PN EN ISO 12944 :2001).

5. Zabezpieczenie i konserwacja elementów pokrytych cynkiem
Najczęstszą przyczyną powstawania wad powłok cynkowych jest nieumiejętne obchodzenie się z wyrobem podczas składowania i montażu.
a. Wyroby w stanie dostawy (tj. w oryginalnych opakowaniach Dostawcy) należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

b. W czasie przechowywania chronić przed szybkimi zmianami wilgotności powietrza i temperatury, które mogą powodować kondensację pary wodnej.

c. W przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania wyrobów w otwartej przestrzeni należy zapewnić odprowadzenie wilgoci. Zastosować osłonę zapewniającą przewiewność.

d. W przypadku zamoknięcia elementów ocynkowanych może na nich wystąpić zjawisko tzw. białej korozji, które nie powoduje redukcji warstwy ochronnej i nie pogarsza właściwości antykorozyjnych powłoki, ale znacznie pogarsza wygląd oraz estetykę elementów. Jednak z upływem czasu, jeżeli elementy nie zostały wysuszone, następuje całkowita redukcja powłoki cynkowej, aż do powstania korozji. Jeżeli dojdzie do zamoknięcia elementów ocynkowanych i wystąpienia białej korozji, należy postępować wybierając w zależności od możliwości jedno z dwóch rozwiązań:

d1. Rozwiązanie 1
• bezzwłocznie wypakować z folii,
• ułożyć tak aby pojedyncze elementy nie miały ze sobą bezpośredniego styku lub jak najmniejszy (przekładając warstwy wąskimi profilami stalowymi ocynkowanymi lub z tworzywa sztucznego, aluminium),
• jeżeli występują stałe zanieczyszczenia (ziemia, zamoczone opakowanie tekturowe itp.) umyć wodą pod ciśnieniem, • wysuszyć zapobiegając zaleganiu na nich wilgoci,
• składować w pomieszczeniu suchym.
d2. Rozwiązanie 2

• bezzwłocznie wypakować z folii,
• ułożyć tak aby pojedyncze elementy nie miały ze sobą bezpośredniego styku lub jak najmniejszy (przekładając warstwy wąskimi profilami stalowymi ocynkowanymi lub z tworzywa sztucznego, aluminium),
• jeżeli występują stałe zanieczyszczenia (ziemia, zamoczone opakowanie tekturowe itp.) umyć wodą pod ciśnieniem,
• zostawić na powietrzu niczym nie przykrywając.

Krawędzie cięcia oraz wiercenia, które powstały podczas montażu należy starannie oczyścić z zadziorów, odtłuścić i usunąć zanieczyszczenia (kurz, olej, smary, ślady korozji).Naprawy należy dokonać przez pomalowanie pastą cynkową bogatą w cynk, lub materiałem równoważnym technicznie. Grubość powłoki malarskiej powinna być o minimum 30 μm większa, niż wynosi wymagana grubość miejscowa powłoki cynkowej. Stal w powłoce Magnelis ma zdolność samo regeneracji. Pojawienie się śladów czerwonej korozji na krawędziach ciętych na zimno jest zjawiskiem naturalnym i ulega zanikaniu po upływie kilku miesięcy od pojawienia się śladów czerwonej korozji. Elementy w powłokach Magnelis nie mogą być poddawane obróbce cieplnej tj. wierceniu, szlifowaniu, cięciu szlifierką kątową, cięciu piłą. Ślady korozji występujące na krawędziach, w otworach elementów wykonanych ze stali w powłoce Magnelis nie są powodem do reklamacji.

6. Zabezpieczenie i konserwacja elementów lakierowanych
Najczęstszą przyczyną powstawania wad powłok lakierniczych są: uszkodzenie mechaniczne (zarysowanie, odprysk) i mycie środkami chemicznymi. Dlatego też należy przestrzegać zasad opisanych poniżej:
1. Podczas montażu nie wolno dopuścić do zarysowań i obić lakieru.

2. Podczas docinania elementów (jeżeli jest to konieczne) na odpowiedni wymiar stosować taśmy osłonowe (np. taśmy malarskie)

3. Mycie i konserwację należy przeprowadzać przynajmniej dwa razy do roku.

4. Do mycia należy używać delikatnych tkanin nie rysujących powierzchni i czystą wodę ze sprawdzonym detergentem.

5. Nie wolno myć powłoki strumieniem pary wodnej.

6. Jeżeli do mycia używamy środków innych niż woda przed przystąpieniem do czyszczenia powierzchni należy sprawdzić efekt działania używanych do tego celu środków. W przypadku wystąpienia niepożądanych efektów należy zrezygnować z korzystania testowanego środka.

7. Nie wolno stosować mocno kwasowych lub mocno alkalicznych środków czyszczących (w tym zawierających detergenty).

8. Nie wolno stosować soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia w pobliżu elementów lakierowanych.
Gwarancja nie obejmuje:
1. Uszkodzeń mechanicznych i wynikłych z nich wad, w szczególności uszkodzeń powłok ochronnych (cynkowych, powłok magnelis, powłok lakierniczych, stali nierdzewnej)
2. Uszkodzeń wynikających z instalacji i eksploatacji produktów w warunkach lub w sposób niezgodny ze specyfikacją Dostawcy (przekroczenie dopuszczalnych obciążeń, zniszczenia spowodowane warunkami atmosferycznymi itp.).
3. Uszkodzeń z powodu niewłaściwego składowania powstałych na produktach (przebarwień, plam, białej korozji).
4. Uszkodzeń powstałych w przypadku stosowania soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia w pobliżu elementów ocynkowanych, lakierowanych.
5. Uszkodzeń powstałych na skutek zmian konstrukcyjnych lub stosowania wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem.
6. Uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika.
7. Uszkodzeń powstałych podczas transportu z wykorzystaniem zewnętrznych w stosunku do Dostawcy środków transportu.
8. Nieprzestrzegania obowiązku dokonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych jeśli są one wymagane.
9. Uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, zalanie, zniszczenia powstałe na skutek działań terrorystycznych i wojennych, itp.).
10. Wystąpienia zaległości płatności za Produkt przekraczającej 30 dni od daty wymagalności faktury.
Gwarancją nie są objęte normalne czynności obsługi eksploatacyjnej, np. czyszczenie i konserwacja.

Realizacja gwarancji
1. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez firmę ATS, w możliwie krótkim terminie od momentu zgłoszenia reklamacji.
2. Wady lub uszkodzenia produktu ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Dostawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia, w przypadku zgłoszenia w późniejszym terminie gwarancja traci ważność.
3. Procedurze gwarancyjnej podlegają wyłącznie produkty kompletne, zdatne do weryfikacji, pozbawione uszkodzeń mechanicznych będących wynikiem czynników zewnętrznych.
4. Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków: Pisemne za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@atsforms.pl zgłoszenie reklamacji zawierające:
• podanie nazwy towaru, numeru katalogowego, daty zakupu, nr WZ lub faktury zakupowej;
• szczegółowy opis uszkodzenia wyrobów i otoczenia zdarzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu, zdjęcia wadliwego produktu, oraz otoczenia w jakim jest składowane i zamontowane.
5. Po uznaniu roszczeń gwarancyjnych producent decyduje o sposobie ich realizacji.
6. Producent zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanego produktu.
7. Dostawca zastrzega sobie prawo do anulowania procedury gwarancyjnej w przypadku gdy Nabywca zalega lub zalegał z płatnościami za faktury przeterminowane dłużej niż 14 dni.
8. Szczegółowe uprawnienia Nabywcy i obowiązki Producenta wynikające z gwarancji określa Kodeks Cywilny.