Warunki gwarancji na powłoki cynkowe ATS Forms


ATS Forms udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru na powłoki cynkowe nałożone metodą ogniową na konstrukcje stalowe ocynowane zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.

Okres gwarancji uzależniony jest od stopnia agresywności środowiska, w którym w/w konstrukcje będą składowane, montowane i eksploatowane według zasad określonych w poniższej tabeli:

Tabela nr 1. Okresy gwarancji na ogniową powłokę cynkową dla korozji atmosferycznej. Typ atmosfery i kategorie agresywności korozyjnej wg PN-EN ISO 12944-2.

 

Warunki ważności gwarancji:
a) bezpośrednio po otrzymaniu elementów dokonane zostaną naprawy powłok uszkodzonych w czasie transportu, przechowywania i montażu, zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 punkt 6.3: "Naprawa powinna obejmować: usunięcie zanieczyszczeń (kurz, olej, smary, ślady korozji) oraz niezbędne czyszczenie i przygotowanie powierzchni uszkodzonego miejsca dla wymaganej przyczepności”. Naprawy należy dokonać przez pomalowanie farbą podkładową bogatą w cynk np. WS –Zinc 80/81 lub o podobnych parametrach. Grubość powłoki malarskiej powinna być naniesiona min. Trzykrotnie za każdym razem po pełnym wyschnięciu poprzednio nałożonej powłoki naprawczej.
b) składowanie, montowanie i eksploatacja konstrukcji odbywać się będzie w środowisku o kategorii agresywności korozyjnej określonej w tabeli nr 1 dla danego okresu gwarancji.
c) określa się kategorię agresywności korozyjnej atmosfery w oparciu o normę PN-EN ISO 12944-2 elementy konstrukcji w okresie magazynowana przed montażem będą składowane na podkładach w sposób uniemożliwiający stykanie się z podłożem, gromadzenie się na nich opadów atmosferycznych i zanieczyszczeń mechanicznych. Elementy konstrukcji zapakowane fabrycznie nie mogą być narażone na zawilgocenie. W przypadku zawilgocenia paczki elementy należy rozpakować i rozłożyć do pełnego wyschnięcia.
d) powłoki cynkowe uszkodzone w czasie montażu konstrukcji zostaną naprawione zgodnie z punktem (a).
e) Zamawiający po zakończeniu instalacji elementów na własny koszt dokona dokładnego przeglądu wykonanych powłok cynkowych oraz ew. lakierniczych i przeprowadzi ich pełną konserwację poprzez oczyszczenie powierzchni ocynkowanych neutralnymi środkami chemicznymi z zalegających zabrudzeń (pozostałości środków chemicznych, zatłuszczenia, zaoliwienia oraz inne zabrudzenia mogące powodować uszkodzenie powłok antykorozyjnych). Po przeprowadzeniu czyszczenia elementów zamawiający w przypadku wykrycia punktowych ognisk korozji lub uszkodzeń powłoki cynkowej ma obowiązek wykonać zaprawki (w przypadku uszkodzenia powłok cynkowych farbą cynkową o dużej zawartości cynku). Zamawiający ma obowiązek przesłać raport z przeprowadzonego przeglądu do ATS Forms przed upływem 6 miesięcy od dokonania zakupu oraz niezwłocznie po zakończeniu kolejnych czynności konserwacyjnych. Zamawiający powtórzy powyższe czynności niezwłocznie po upływie 12 miesięcy od poprzednich (inspekcja zostanie przeprowadzona przy udziale co najmniej jednego przedstawiciela zamawiającego, istnieje możliwość odpłatnego uczestnictwa w przeglądzie przedstawiciela ATS Forms po wcześniejszym poinformowaniu go o planowanym terminie wykonania przeglądów oraz czynności konserwacyjnych – minimum 6 tygodni przed terminem przeglądu. O planowanym przeprowadzaniu prac zamawiający poinformuję dostawcę z 6 tygodniowym wyprzedzeniem. Po wykonaniu powyższej kontroli przedstawiciel Zamawiającego pod nadzorem przedstawiciela dostawcy ma obowiązek sporządzić raport z przeglądu oraz wykonanych prac konserwacyjnych poparty pełną dokumentacją fotograficzną obrazujący stan instalacji przed wykonaniem prac konserwacyjnych i po ich zakończeniu. Miejsca pominięte w raporcie, w których pojawią się ogniska korozji nie mogą być przedmiotem roszczeń wynikających z gwarancji.

Gwarancja traci ważność w następstwie:
- przypadków szczególnych narażeń korozyjnych określonych w normie PN-EN ISO 12944-2 (w tych przypadkach okresy gwarancji należy uzgadniać indywidualnie w formie pisemnej),

- uszkodzeń mechanicznych powłoki cynkowej powstałych w wyniku przeładunku, transportu wewnętrznego i montażu poza terenem firmy ATS Forms, jeśli nie dokonano naprawy tych uszkodzeń wg wymogów punktu (a) lub jeżeli powierzchnia naprawionych uszkodzeń przekracza dopuszczalną wielkość określoną w PN-EN ISO 1461 dla miejsc wadliwych,

- uszkodzeń mechanicznych i termicznych powłoki cynkowej powstałych na skutek cięcia, spawania, rozwiercania otworów i jakichkolwiek przeróbek konstrukcji po ocynkowaniu powodujących uszkodzenie powłoki cynkowej,

- uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych w czasie eksploatacji,

- uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych,

- niewykonania prac konserwacyjnych i/lub nie wysłania raportu do dostawcy i wykonawcy zgodnie z podpunktem f) powyższych warunków gwarancji

- występowanie na detalach tzw. białej korozji (biało-szare plamy powstające pod wpływem czynników atmosferycznych) nie stanowi podstawy do reklamacji powłoki cynkowej.

- w przypadku nieterminowych płatności przekraczających 30 dni datę wymagalności płatności.